Publikacje

Artykuły naukowe w czasopismach z bazy Scopus i WoS

Artykuły naukowe spoza listy MNiSW

Monografie

 • Kaleńska-Rodzaj J., Rogowska A., red. (2016). Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Borysiuk, Z., Rogowska, A., Ruciński, F., red. (2016). Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.
 • Kostorz J., Rogowska, A., red. (2015). Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. Opole: Studio IMPRESO.
 • Rogowska, A. M. (2015). Synaesthesia and Individual Differences. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nowak, P. F., Rogowska, M., red. (2014). Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.
 • Rogowska, A. (2007). Synestezja. Opole: Wydawnictwo PO.

Rozdział w monografii

 • Bokszczanin, A., Rogowska, A.M. (2021). From evidence to practice: Implementation of the Housing First program in Poland. In J. Ornelas; M. J. Vargas-Moniz (Eds.) & the HOME_EU consortium study Group, Homelessness as Unfairness. H2020_HOME_EU: Reversing Homelessness in Europe GA/ 726997) ISBN: 978-989-8384-62-1. Lisbon: ISPA – Instituto Universitário. https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/8004/1/ E_Book_Homelessness%20as%20unfairness.pdf
 • Rogowska, A., Grochalski, D. (2020). Zaangażowanie uczniów szkół średnich w używanie alkoholu w zależności od aprobaty społecznej, motywów i oczekiwań wobec alkoholu. W: P. Nowak (red.), Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań (s. 221-245), Studia i Monografie – Politechnika Opolska, nr 541. Opole: Wydawnictwo PO.
 • Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D., Tataruch, R., Rogowska, A. (2019). Control of body balance professional discus and javelin throwers. In Čillík I. & Pupis M. (Eds.), Atletika 2019 : Recenzovaný Vedecký Zbornik z Medzinárodnej Vedeckiej Konferencie (pp. 23-33). Dali-BB, s.r.o.
 • Rogowska, A., Kuśnierz, C. (2018). Analiza strukturalna Skali Motywacji Sportowej SMS-28. W: J. Kostorz i Z. Borysiuk (red.). Motywacja w sporcie, edukacji i życiu (s. 41-58). Opole: OW PO, UO, Studio Impreso.
 • Rogowska, A. (2016). Czy synestezja jest normalna? W: J. Kaleńska-Rodzaj, A. Rogowska (red.), Synestezja a sztuka, s. 45-61. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Rogowska, A. (2016). Synaesthesia and meditation: is theere a link? W: Z. Borysiuk, A. Rogowska, F. Ruciński (red.), Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man, s. 95-102. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (2015). Osobowość studentów wychowania fizycznego w kontekście roli trenera i wychowawcy. W: J.Kostorz i A.Rogowska (red.), Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie, s. 47-61. Opole: Studio IMPRESO.
 • Rogowska, A. (2015). Pilotażowe badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu A wśród studentów wychowania fizycznego. W: A. Wolska-Adamczyk (red.), Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, s. 105-121. Warszawa: Wydawnictwo WSIiZ.
 • Rogowska, A. (2015). Synestezja i jej znaczenie w rozwoju poznawczym i językowym w dzieciństwie. W: D. Kubicka (red.), Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości, s. 135-154. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Rogowska A. (2014). Profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych w opinii studentów. W: P. F. Nowak i A. M. Rogowska (red.), Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, s. 199-213. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.
 • Rogowska, A. (2011). Zainteresowania sportowe studentów wychowania fizycznego. W: L. Sadovnicova (red.), Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny, Studia i Monografie, z. 301, s. 129-146. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (2011). Zdolności twórcze, muzyczne i motoryczne dzieci sześcioletnich. W: J. Łaszczyk i M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności, t.1, s. 60-73. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.
 • Rogowska, A. (2010). Zagrożenie uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie. W: B. Zawadzka (red.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów, s. 319-329. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Rogowska, A., Króliczek, D. (2010). Wpływ treningu autogenicznego na poziom sportowy zawodników sztuki walki. W: A.Kuder, K.Perkowski i D.Śledziewski (red.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, tom 7, s. 203-211, Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Rogowska, A. (2009). Osobowościowe wyznaczniki zainteresowań sportowych. W: J. Wojnar, B. Wojciechowska-Maszkowska, R. Tataruch (red.), Wykorzystywanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja i fizjoterapia, cz. 2, s. 47-57. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.
 • Rogowska, A., Michalska, M. (2009). Preferencje krajobrazowe uczestników pieszej pielgrzymki. W: J.Wojnar, B.Wojciechowska-Maszkowska i R.Tataruch (red.), Wykorzystywanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja i fizjoterapia, cz. 2, s. 131-140. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.
 • Rogowska, A (2009). Komunikacja w muzyce i plastyce. W: J.Gabzdyl (red.), Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, s. 138-146. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ.
 • Rogowska, A. (2009). Studencki wzór picia alkoholu. W: K. Janowski, M. Arytmiak (red.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne, s. 555-567. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Rogowska, A. (2009). Wzór picia alkoholu a zachowania zdrowotne studentów. W: M. Kosińska, Niebrój (red.), Social and Historical Aspect of Care for Family. Eukrasia, 2009, nr 11, s. 169-177.
 • Rogowska, A. (2008). Aktywność ruchowa a zdrowy styl życia studentów. W: J. Knotowicz, P. Rąglewska (red.), Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka, 149-154. Poznań: WSEiT.
 • Rogowska, A (2008). Preferowane wzory kultury somatycznej a osobowość i zdrowy styl życia studentów wychowania fizycznego. W: S. Zagórny (red.), Wzory kultury somatycznej a styl życia, Studia i Monografie nr 227, s. 113-123. Opole: Wydawnictwo PO.
 • Rogowska, A (2008). Wzory kultury somatycznej i preferencje sportowe studentów o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej. W: S. Zagórny (red.), Wzory kultury somatycznej a styl życia, Studia i Monografie nr 227, s. 89-112. Opole: Wydawnictwo PO.
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (2008). Osobowość zawodników uprawiających jogging. W: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.), Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka, t. 5, 392-395. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B. (2008). Uzdolnienia a zainteresowania muzyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Uczeń zdolny wyzwaniem współczesnej edukacji, s. 139-147. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Rogowska, A., Tataruch, R. (2008). Cechy psychiczne a poziom zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych studentów wychowania fizycznego, [w:] J.Iskra i R.Tataruch (red.), Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Opole: PO.
 • Rogowska, A. (2006). Wyznaczniki postawy twórczej młodzieży. W: W. Dobrołowicz, K. J. Szmidt,  I. Pufal-Struzik, U. Ostrowska, Gralewski (red.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, s. 106-114. Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Adamska, S. (2006). Osobowość a styl życia osób zróżnicowanych pod względem aktywności fizycznej, [w:] S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia, s. 107-119, Opole: PO.
 • Rogowska, A. (2005). Zdolności wyobrażeniowe i absorpcyjne studentów wychowania fizycznego, [w:] O.M.Baцeбa, Ю. В. Петришин, Е. Н. Приступа, І. Р. Боднар (red.): Актуалъні проблеми теорії і методики физичного виховання, s. 278-285, Лвів 2005, ЛДІФК.
 • Borysiuk, Z., Rogowska, A. (2005).Analiza profilu somatycznego i predyspozycji psychomotorycznych szermierzy w trzech nurtach szkolenia sportowego, [w:] O.M.Baцeбa, Ю. В. Петришин, Е. Н. Приступа, І. Р. Боднар (red.):Актуалъні проблеми теорії і методики физичного виховання, s. 234-250, Лвів 2005, ЛДІФК.
 • Borysiuk, Z., Rogowska, A., Zmarzły, D. (2004). The Relationship Between the Components of Sensorimotor Responses Measured by EMG and Personality, [w:] Z.Waśkiewicz, G.Juras i J.Raczek (red.): Curentresearch in motor control II. Theories, implementations and research perspectives in motor control, s. 89-94, Katowice 2004, Wydawnictwo AWF.
 • Rogowska, A. (2005). Zdolności wyobrażeniowe i absorpcyjne studentów wychowania fizycznego. W: O. M. Baцeбa, Ю. В. Петришин, Е. Н. Приступа, І. Р. Боднар (red.), Актуалъні проблеми теорії і методики физичного виховання, 278-285. Лвів: ЛДІФК.

Referat opublikowany w materiałach konferencji zagranicznej