Curriculum Vitae

Aleksandra Rogowska, Ph.D.

Institute of Psychology

Faculty of Social Sciences

University of Opole

Poland

EDUCATION

 • 2015 Post-doctoral degree (Habilitation) in Social Sciences with specialization in Psychology, Jagiellonian University, Krakow, Poland. Thesis: Linguistic synaesthesia in the aspect of individual differences.
 • 2003 Doctor of Philosophy in Psychology, Jagiellonian University, Krakow, Poland. Advisor: Prof. Maria Kielar-Turska, Ph.D. Thesis: Relationships between coloured-hearing synaesthesia and selected dimensions of personality.
 • 1998 Master of Arts in Instrumental Performance (Percussion), The Karol Szymanowski Academy of Music, Katowice, Poland. Advisor: Prof. Jan Zelagski, Ph.D. Thesis: Occurrence of music-colour synaesthetic  experiences and their influence on music performance.
 • 1996 Master of Science in Fine Arts Education (Painting), Jan Dlugosz University, Częstochowa, Poland. Advisor: Prof. Leon Maciej, Ph.D. Thesis: Comparison of fine art’s and musical languages.
 • 1993 Musician (Percussion), High Scholl of Music, Częstochowa, Poland.
 • 1989 Jeweler Technician, High Scholl of Art, Częstochowa, Poland.

WORK EXPERIENCE

 • 2016 to present University of Opole (Associate Professor), Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology, Opole, Poland.
 • 2004 – 2016 The Opole University of Technology (Associate Professor), Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole, Poland.
 • 2005 – 2013 State Higher Vocational School in Raciborz (Adjunct Lecturer), Institute of Educational Study, Raciborz, Poland.
 • 1999 – 2003 Primary School (Teacher of Music and Fine Arts), Wrzasowice, Poland.
 • 1998 – 1999 Primary School (Teacher of Music), Katowice, Poland.

AWARDS AND HONOURS

 • 2013 Team Award of the Lord Rector of The Opole University of Technology for organisational activity
 • 2011 Individual Award of the Lord Rector of The Opole University of Technology for scientific activity
 • 2010 One-year postdoctoral fellowship Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL [Academy ofDevelopment of  The Opole University of Technology]
 • 2007 Individual Award of the Lord Rector of The Opole University of Technology for teaching activity

MEMBERSHIP

 • 2011 to present,  Association for Psychological Science (APS)
 • 2014 to present,  American Psychological Association (APA)
 • 2016 to present, International Association of Synaesthetes, Artists and Scientists (IASAS)
 • 2017 to present, International Society for the Study of Individual Differences (ISSID).

PUBLICATIONS

Journal articles peer-reviewed

Books

 • Rogowska A., Kaleńska-Rodzaj, J., eds. (2016). Synestezja a sztuka [Synesthesia and Art]. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Borysiuk, Z., Rogowska, A., Ruciński, F., eds. (2016). Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.
 • Rogowska, A. (2015). Synaesthesia and individual differences. Cambridge University Press.
 • Kostorz J., Rogowska, A., eds. (2015). Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie [Personality of a trainer – educator in physical culture. Olympiad of knowledge and values in sport]. Opole: Studio IMPRESO.
 • Nowak, P.F., Rogowska, A. (2014). Promocja zdrowia w środowisku szkolnym  [Health promotion in a school circumstances]. Racibórz, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu
 • Rogowska, A. (2007). Synestezja [Synaesthesia]. Opole, Wydawnictwo PO.

Book chapters

 • Rogowska, A. (2016). Synaesthesia and meditation: is theere a link?, [w:] Z. Borysiuk, A. Rogowska, F. Ruciński (red.), Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man, s. 95-102, Warszawa, Wydawnictwo Publisher.
 • Rogowska, A. (2015). Pilotażowe badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu A wśród studentów wychowania fizycznego [Pilot Study of Health Behavior and Type A Personality among Physical Education Students]. In A.Wolska-Adamczyk (Ed.), Współczesne kierunki działań prozdrowotnych(pp.105-121). Warszawa: Wydawnictwo WSIiZ.
 • Rogowska, A. (2014). Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych w opinii studentów [Prevention of drug addiction in the opinion of students]. In P.F.Nowak & A.M.Rogowska (Eds.), Promocja zdrowia w środowisku szkolnym(pp.199-213). Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.
 • Rogowska, A. (2011). Zainteresowaniasportowe studentów wychowania fizycznego [Sport interests of physical education students]. In L.Sadovnicova (Ed.), Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny (pp.129-146). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B., Wojciechowska-Maszkowska, B., & Borzucka, D. (2011). Zdolności twórcze,muzyczne i motoryczne dzieci sześcioletnich [Creative, musical and motor capacities of six year old children]. In J.Łaszczyk & M.Jabłonowska (Eds.), Wokół problematyki zdolności, vol. 1 (pp. 60-73). Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.
 • Rogowska, A., & Króliczek, D. (2010). Wpływ treningu autogenicznego na poziom sportowy zawodników sztuki walki [How autogenic training can influence on skill level of martial arts competitors]. In A.Kuder, K.Perkowski, & D.Śledziewski (Eds.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, vol. 7 (pp. 203-211). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Rogowska, A. (2010). Zagrożenie uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie [Threat addictions of active students physically]. In B.Zawadzka (Ed.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów (pp. 319-329). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Rogowska, A. (2009). Komunikacja w muzyce i plastyce [Communication in music and fine art], J.Gabzdyl (Ed.),Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości (pp. 138-146). Racibórz:  Wydawnictwo PWSZ.
 • Rogowska A. (2009). Osobowościowe wyznaczniki zainteresowań sportowych [Personality dimensions as adeterminants of sport interests]. In J.Wojnar, B.Wojciechowska-Maszkowska, &  R.Tataruch (Eds.), Wykorzystywanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja i fizjoterapia, vol. 2 (pp. 47-57). Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.
 • Rogowska A., & Michalska M. (2009). Preferencje krajobrazowe uczestników pieszej pielgrzymki [Landscape’s preferences of walking pilgrimage participants]. In J.Wojnar, B.Wojciechowska-Maszkowska, & R.Tataruch (Eds.),Wykorzystywanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja i fizjoterapia, vol. 2 (pp. 131-140). Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża.
 • Rogowska, A. (2009). Studencki wzór picia alkoholu [Student style of drinking alkohol]. K.Janowski, & M.Arytmiak (Eds.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne (pp. 555-567). Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Rogowska, A. (2008). Preferowane wzory kultury somatycznej a osobowość i zdrowy styl życia studentów wychowania fizycznego [Preferred exemplars of somatic cultures and its relationships with personality and healthy style of life of physical education students]. In S.Zagórny (Ed.), Wzory kultury somatycznej a styl życia (pp. 113-123). Opole: Wydawnictwo PO.
 • Rogowska, A. (2008). Wzory kultury somatycznej i preferencje sportowe studentów o zróżnicowanym poziomieaktywności fizycznej [The exemplars of somatic cultures and sport preferences of university students being on variouslevel of physical activity]. In S.Zagórny (Ed.), Wzory kultury somatycznej a styl życia, (pp. 89-112). Opole: Wydawnictwo PO.
 • Rogowska, A. (2008). Aktywność ruchowa a zdrowy styl życia studentów [Physical activity and healthy lifestyle of university students]. In J.Knotowicz, & P.Rąglewska (Eds.), Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka (pp. 149-154). Poznań: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii.
 • Rogowska, A., & Tataruch M.: Osobowość zawodników uprawiających jogging [Personality of athletes who training jogging]. In A.Kuder, K.Perkowski, & D.Śledziewski (Eds.), Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka, vol. 5 (pp. 392-395). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Rogowska, A., &  Wojtarowicz B. (2008). Uzdolnienia a zainteresowania muzyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym [Musical abilities and interests of music of primary school children]. In J.Łaszczyk, & M.Jabłonowska (Eds.), Uczeń zdolny wyzwaniem współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Rogowska, A., &  Tataruch R. (2008). Cechy psychiczne a poziom zdolności motorycznych i umiejętności ruchowychstudentów wychowania fizycznego [Relationships between features of personality and motor skills of physical activity students]. J.Iskra, & R.Tataruch (Eds.), Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie (pp. 117-126). Opole: Wydawnictwo PO.
 • Rogowska, A. (2006). Wyznaczniki postawy twórczej młodzieży [Determinants of creative attitude of adolescents]. In W.Dobrołowicz, K.J.Szmidt, I.Pufal-Struzik, U.Ostrowska, & J.Gralewski (Eds.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji (pp.106-114). Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Rogowska, A. (2006), Wojciechowska-Maszkowska, B., & Adamska, S. (2006). Osobowość a styl życia osób zróżnicowanych pod względem aktywności fizycznej [Personality and lifestyle of peoples differred by the level of physical activity]. In S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia (pp. 107-119). Opole: Wydawnictwo PO.
 • Borysiuk Z., Rogowska, A., &  Zmarzły, D. (2004). The Relationship Between the Components of Sensorimotor Responses Measured by EMG and Personality. In Z.Waśkiewicz, G.Juras, & J.Raczek (Eds.): Current research in motor control II. Theories, implementations and research perspectives in motor control (pp. 89-94). Katowice: Wydawnictwo AWF.

Published abstracts and presentations peer-reviewed (lead author/presenter)

 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (2016). Health behaviors of undergraduate students: A comparison of physical education and technical faculties. CBU International Conference Proceedings, 4, 622-630.
 • Rogowska, A. M. (2015). The Pattern of Direct and Instrumental Motivation for Illicit Substance UseProcedia – Social and Behavioral Sciences, 205, 261-270.
 • Rogowska, A.M. (2014). Association between Type A/B behaviour pattern and alcohol consumption in undergraduate studentsProcedia – Social and Behavioral Sciences, 159, 682-685.
 • Rogowska, A.(2009). Wzór picia alkoholu a zachowania zdrowotne studentów [Style of drinking alkohol and healthy behaviour of university students]. In M.Kosińska, & L.Niebrój (Eds.), Social and Historical Aspect of Care for Family. Eukrasia, 11: 169-177.
 • Rogowska, A., & Tataruch, M. (2007). Aktywność fizyczna a zachowania zdrowotne osób dorosłych [Physical activity and heathy behaviour of adult peoples]. In  W. Śladkowski (Ed.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LXII, Suppl. XVIII (7): 38-42.
 • Rogowska, A., & Tataruch M. (2007). Health promotion behaviors and personality of joggers, Fifth International Conference „Movement and Health”, 14-17 October 2007, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.
 • Rogowska, A., & Wojciechowska-Maszkowska, B. (2005). Lifestyle and personality of persons with differentiated physical activity. Fourth International Conference „Movement and Health”, 23-25 October 2005, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.
 • Rogowska, A., & Adamska, S. (2005). Osobowość a styl życia osób trenujących koszykówkę [Personalisty and lifestyle of basketball players]. In K.Turowski, S.Spisacka, & C.Łepecka-Klusek  (Eds.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, vol. LX, suppl.XVI, 4 (444): 473-476.
 • Rogowska, A., & Wojciechowska-Maszkowska, B. (2005). Porównanie stylu życia osób trenujących pływanie istudentów wychowania fizycznego [Comparison of lifestyle of swimmers and students of physical education]. In K.Turowski, S.Spisacka i C.Łepecka-Klusek (Eds.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, vol. LX, suppl.XVI, 4 (445): 477-480.

LIST OF CO-AUTHORS

 • Adamska, S.
 • Borzucka, D
 • Borysiuk, Z.
 • Kuczyński, M.
 • Króliczek, D.
 • Kuśnierz, C.
 • Michalska, M.
 • Nowak, P. F.
 • Tataruch, M.
 • Tataruch, R.
 • Wojciechowska-Maszkowska, B.
 • Wojtarowicz, B.
 • Zmarzły, D.